Autori: Expert Tehnic Extrajudiciar şi Consultant – Cristian CETĂŢEANU

Expert Tehnic Extrajudiciar şi Consultant – Florin CETĂŢEANU

 Articol publicat în Revista „Tehnica instalaţiilor” – nr. 3(55)/2008, ISSN 1582-6244, pag. 6-7, Târgu Mureș, 2008

Printre piedicile pe care unele dintre Regiile de Termoficare le pun celor care doresc să se debranşeze şi să îşi instaleze un cazan mural de apă caldă (microcentrală) cu coş „tip ventuză” se numără şi impunerea obligativităţii ca evacuarea gazelor de ardere să se facă prin intermediul unui coş vertical care să depăşească aticul clădirii.

Dar să vedem de unde a apărut această cerinţă aberantă d.p.d.v. tehnic pentru centralele cu coş „tip ventuză”, precum şi istoricul ei.

În primul rând, ce înseamnă „condominiu”?

Conform [1]:

Art. 5. – 7 – condominiu – imobil, bloc de locuinţe, clădire proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.”

În anii 2000-2003 s-a produs o creştere foarte mare a cererilor de debranşare de la sistemul centralizat de încălzire şi de instalare de microcentrale. Ca urmare, s-a încercat şi oprirea acestei tendinţe. În concluzie, ministrul sănătăţii a dat un ordin [2] care să „reglementeze” evacuarea gazelor de ardere:

Art. 1. – În cazul instalării microcentralelor termice cu putere instalată de până la 25 kW în locuinţe tip apartament din blocurile de locuinţe cu mai multe niveluri, proiectantul şi beneficiarul sunt obligaţi să asigure evacuarea gazelor arse printr-un coş colector vertical, a cărui înălţime să depăşească aticul blocului”.

Să trecem cu vederea faptul că ministrul sănătăţii a dat un ordin care reglementa emisiile de noxe în atmosferă (de acest domeniu se ocupă ministerul mediului) şi că microcentralele evacuează „gaze de ardere” şi nu „gaze arse”.

Limita de puterea a fost probabil stabilită la 25 kW deoarece se ştia că la bloc se instalează microcentrale cu puterea de 24 kW. Dar dacă cineva dorea să îşi instaleze o centrală cu puterea de 28 kW (centrală care teoretic evacuează o cantitate mai mare de noxe decât una de 25 kW), era scutit de obligaţia coşului vertical!

La blocuri se instalează microcentrale cu coş „tip ventuză”, la care tubulatura iese orizontal prin perete. Acestor cazane este practic imposibil să le ataşezi un coş vertical fără a afecta condiţiile de funcţionare în siguranţă – ele nu au fost proiectate pentru a funcţiona în astfel de condiţii!

La scurtă vreme după apariţia ordinului, în urma clarificării/lămuririi aberaţiilor existente, acelaşi ministru l-a abrogat, prin [3]:

Art. 1.Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, se abrogă.”

Dar ideea coşului a fost preluată de legiuitor şi a fost introdusă în [4]:

Art. 32. – (2) În situaţia în care debranşarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiţii:
a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş care va depăşi nivelul aticului imobilului.

Se observă că s-a perpetuat şi formularea incorectă de „gaze arse”.

Dar şi această ordonanţă a fost abrogată, prin [1]:

Art. 57. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordo nanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare (…).”

Art. 56. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007 (…).”

Abrogându-se [4], începând cu data de 21 martie 2007 a dispărut şi obligativitatea coşului care să depăşească aticul imobilului, condiţie imposibil de îndeplinit în cazul microcentralelor „tip ventuză”.

În final, a apărut [5], care prevede faptul că:

Art. 247. — În situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.”

Dar actul normativ care reglementează modul de ieşire a coşurilor „tip ventuză”, astfel încât acestea să nu influenţeze condiţiile de mediu din imediata vecinătate (să nu se producă o poluare a spaţiilor interioare), este [6]:

3.10.22 – Orificiile de evacuare ale coşurilor tip ventuză se montează la distanţe minime faţă de elementele constructive ale clădirii, astfel încât să nu se producă o poluare a spaţiilor interioare.”

şi

3.10.23 – În fig. 11 sunt indicate o serie de distanţe de montare, admise, faţă de elementele constructive ale clădirii.”

montaj cos de fum in condominium

 

În concluzie, în cazul microcentralelor cu coş coşurilor „tip ventuză”, legea impune doar respectarea distanţelor de montare din fig. 11 a [6].

În cazul microcentralelor cu tiraj natural, coşul într-adevăr trebuie să depăşească coama acoperişului cu minimum 0,5 m, iar în cazul învelitorilor combustibile cu minimum 1 m.

Bibliografie:

[1] Legea nr. 325 din 14 iulie 2006  privind serviciul public de alimentare

cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din

27 iulie 2006

[2] Ordin nr. 862 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului

ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igi-

enă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 23 ianuarie 2002

[3] Ordin nr. 235 din 8 aprilie 2002 privind abrogarea Ordinului ministru-

lui sănătăţii şi familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului mi-

nistrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă

şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în

Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 18 aprilie 2002

[4] Ordonanţa nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţio-

narea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă cen-

tralizat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 31 august

2002

[5] Anexa la Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007  pentru aprobarea Re-

gulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie ter-

mic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 bis din 23 mai 2007

[6] Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice

mici – Indicativ GP 051-2000